Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

SIĞIRCILIK TARIM TAKVİMİ

0 yorum

Ocak-Şubat


Kış şartları ağırlaştığından dolayı ahır içi nem, sıcaklık ve havalandırma koşullarına dikkat edilmeli, ahırların havalandırılmasına ve temizliğine her zaman olduğu gibi itina gösterilmelidir. Aşırı soğuk ve buzlu sular hayvanlara verilmemelidir.


Açıkta yapılan yetiştiricilik sistemlerinde hayvanların tüketecekleri yem miktarı veya besin madde içerikleri yavaş yavaş artırılır. Hayvanların cereyan ve aşırı yağışlara maruz kalmaları engellenmelidir.


İlkbaharda gebe kalmış ve doğumu yaklaşan hayvanların bakımına ve beslenmelerine dikkat edilmeli, gebeliğin son 3-4 haftasında özellikle yoğun yemlerle (100 kg canlı ağırlığa karşılık günde 1-1.5 kg yoğun yem tüketmeli) yemleme yapmak gerekmektedir.


Mart-Nisan


Bu dönemde özellikle yem değişikliklerine dikkat edilmeli yeşil yemler hayvanlara mutlaka alıştırılarak verilmeli, bir takım sindirim sistemi rahatsızlıklarına karşı önlem alınmalı.


Baklagil otları fazla miktarda Ca ihtiva ettiği için gebe hayvanlar tarafından tüketimleri kısıtlanmalıdır.


Özellikle doğumu yaklaşan ineklerin bakımına ayrıca önem verilmeli hayvanlar sık sık kontrol edilmelidir.


Doğumuna iki aydan az kalan hayvanlar için sütten kesim programı uygulanmalıdır. İneklerin kuruya çıkarılmaları (ineklerin sağılmadığı dönem) gerekmektedir. Bu hayvanların tükettikleri yemin büyük çoğunluğunun ( %70 ila 90’ının) mera otları veya uzun doğranmış otlarla sağlanması gerekir. Bu hayvanlara fazla miktarda dane yem veya kaba yem kaynağı olarak mısır silajı gibi yüksek enerjili yemler verilmemelidir.


Kuruda ki inekler doğumdan iki hafta önce diğer ineklerden ayrılmalı temiz bir bölmeye veya ahır yakınında temiz bir meraya konmalıdır. Bu dönemde ineklere yüksek enerjili rasyonlara alıştırılmalıdır. Bu dönemde kesif yem tüketimi %0,75 ten %1 e kadar tedrici olarak artırılmalıdır.


Yeni doğan buzağılara mutlaka ağız sütü yeteri kadar verilmeli, kuru ve sıcak bir ortam sağlanmalıdır.


Ahırların havalandırılmasına, temizliğine önem verilmeli, dezenfeksiyon yapılmalıdır. Paraziter mücadele yapılmalıdır.


Hayvanlara bu dönemde programa alınmış olan aşılamalar yaptırılmalıdır


Mayıs-Haziran


Geceleri hayvanlara barınak yeri olan ahırlarda temizlik, dezenfeksiyon ve diğer bakım işleri devam eder. Ahır işleri ay boyunca devam eder.


Bazı bölgelerde meraların yetersiz olduğu durumlarda yem takviyesi olarak ahır besisi yapılır.


Mera ıslahları yapılır. Ve dışarıda otlatma bütün bölgelerimizde devam eder.


Her türlü hayvan hastalık ve zararlılarıyla mücadele yapılır. Hayvanlar iç parazitlere karşı ilaçlanır. Gübrelikte biriken gübre uzak bir yere götürülür veya satılır.


Haziran ayında hayvanlar genel olarak meralarda beslenirler. Meraya , çiğ ve kırağı kalktıktan sonra çıkılmalı, sakin ve rahat bir otlatma sağlanmalı;parazit yumurtaları genellikle rutubetli çayır ve mera kısımlarında bulunduğundan, böyle yerlerde hayvan otlatılmamalıdır. Yalnız, 10 kg’dan fazla süt veren sığırlara kesif yem ve nitelikleri bozulmamış kaba yem ile takviye yapılır. Ocak ayında doğan buzağılar erkek ve dişi ayrı ayrı sürüler halinde otlatılır. Ot ve yem yemeğe alışan buzağılara verilen süt azaltılır ve su verilmeye başlanır. Yeni doğan yavrulara kepek, yulaf ezmesi, fiğ ve yonca verilir.


Meralar hayvanların devamlı bulunacağı yer olduğundan münavebeli otlatma yapılmalıdır. Çayır ve yem bitkilerinin hasadı, kurutulması ve depolanması devam eder.


Aylık verim ve sağlık kontrolleri yapılır; kartlara işlenir.


Temmuz-Ağustos


Hayvanların çoğunlukla dışarıda ve merada bulunması dolayısıyla ahır işleri azdır.


Ahır besisi yapılan yerlerde hayvanlara bolca yeşil yem verilmeli, ahırlar temiz, havalı bulundurulmalı ve dezenfeksiyon yapılmalıdır.


Hayvanlar her ne kadar meralarda besleniyorsa da (yem yetersizliği bakımından) meralarda yeterli yem bulamamaları halinde takviye yemleme yapılır. Özellikle buzağılar için özel besleme yapılmalıdır.


Sağılan ineklerde meme hastalıklarına karşı dikkatli olunmalıdır. Meme, meme başları ve süt sık sık kontrol edilmeli; sağım saatlerinin aynı saatlerde ve eşit aralıklarla yapılmasına çaba gösterilmelidir.


Hayvanlar ahıra alındığında tımar edilir. Ahır temizliği ve dezenfeksiyonu yapılır. 6-8 baş hayvana 20cm. çaplı baca olacak şekilde ahırda havalandırma sağlanır.


Gebe ineklere septisemi aşısı uygulanır. Gebe ineklerin gebelikleri ilerlediğinde, meraya çıkarılmalarına özen gösterilir. Gebeliğin son günlerinde olan ineklerin gıdaları sulu, hazmı kolay, yumuşak ve gaz yapmayacak yiyeceklerden düzenlenir.


7-8 haftalık buzağılara erken sütten kesim düşünülebilir. Normal olarak 12-16 haftalık oluncaya kadar süt verilir.


Aylık verim ve sağlık kontrolleri yapılarak kartlarına işlenir.


Her türlü hayvan hastalık ve zararlıları ile mücadele edilir.
Eylül-Ekim


Meralarda otlatma, mevsim nedeni ile azalacağından silaja önem verilir. Çayırlıklar ve yem bitkilerinin son hasatları yapılır. Hasıl, mısır ve diğer yeşil yemlerin silajı yapılarak kışa hazırlık yapılır.


Ahırlarda havalandırma, temizlik, dezenfeksiyon ve badana işleri ve onarımları yapılır.


Hayvan hastalıklarına karşı koruyucu tedbirler alınır, mücadele yapılır.


Gebe ineklere iyi bir bakım gösterilmelidir. Doğum ve buzağı bölmeleri yeniden gözden geçirilerek noksanlıklar tamamlanıp, dezenfeksiyonları yapılır.


Herhangi bir nedenle yavru atımı görüldüğünde, böyle hayvanlar derhal tecrit edilerek, gerekli araştırmalar yapılmalı; bulaşıcı bir hastalık durumunda, etkin önlemler alınmalıdır.


Kasım-Aralık


Mevsim ve işletme koşullarına göre, yem değişikliğine-hayvan alıştırılarak geçilir.


Kış boyunca hayvanların tüketeceği kaliteli bir kaba yem olan silajın kontrolü yapılmalıdır. Silolanmış olan silajın olgunlaşıp olgunlaşmadığı haftada 1-2 kez kontrol edilir. Eğer olgunlaşmış ise hayvanlara alıştırılarak yedirilmeye başlanmalıdır.


Ahır içi nem, sıcaklık ve havalandırma koşullarına dikkat edilmelidir. Cereyan oluşumu engellenmelidir.


Açıkta yapılan yetiştiricilik sistemlerinde hayvanların tüketecekleri yem miktarı veya besin madde içerikleri tedrici olarak artırılır. Hayvanların cereyan ve aşırı yağışlara maruz kalmaları engellenmelidir.


İlkbaharda gebe olan ve doğumu yaklaşan hayvanların bakımına ve beslenmelerine dikkat edilmeli, özellikle gebeliğin son 3-4 haftasında yoğun yemlerle besleme yapmak gerekmektedir.