Sitemize Hoş Geldiniz ------Sitemizdeki Konu Sayısı 1400'ün üzerine çıkmıştır Bir çok deney ve araştırma konularımız sizin ilginizi çekebilir SİTEDE ARAMA YAPMAK İÇİN YANDAKİ ARAMA KUTUSUNU KULLANIN Aşağıdaki kayan resim menüsüne de İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK konuları ekleyeceğim

TOPRAK ANALİZLERİ

0 yorum
Toprak analizleri ile toprakların, üzerlerinde yetiştirilen bitkilerin besleme güçleri ortaya çıkarılır Analizlerden beklenen yararın sağlanması da ancak örneklerin kurallarına uygun olarak alınıp doğru bir şekilde analizi ile mümkündür Toprak ve bitki analiz sonuçlarının birlikte yorumu ile isabetli gübre reçeteleri verilebilir Örneklerin daha önce gübre uygulamaları yapılmış ağaç tacı izdüşümünden alınmasına dikkat edilmeli, ağaç köklerinden çok uzakta olan boş alanlardan örnek alınmamalıdır

TOPRAK ÖRNEKLERİNİN ALINMASI

1 Toprak örneği alınacak yer önce renk, meyil, yükseklik, toprak tipi ve drenaj durumuna göre kısımlara ayrılır Eğer bahçe bir örnek ise böyle bir ayırım yapılmaz

2 Her kısımdan 20 dekara kadar bir örnek alınır

3 Toprak örnekleri, meyve bahçeleri ve bağlarda yaprak örneklerinin alındığı tarihte, tarla bitkileri ile serada sebze ve süs bitkilerinde ekim ve dikimden asgari bir ay önce alınır

4 Şekil 1 de görüldüğü gibi, toprak örneği alınacak bir örnek arazide, zig-zaglı yürünerek araziyi temsil edecek noktalar işaretlenir ve örnek alınır 20 dekarlık bir arazide örnek alınacak yer sayısı asgari 6 olmalıdır

5 İşaretlenen yerlerin her birinde önce bel küreği ile 50 cm derinlikte bir çukur açılır (Çukurlar meyve bahçelerinde daha önce gübre verilen sahalarda açılmamalıdır)

6 Bu çukurun bir kenarından Şekil 2’de görüldüğü gibi bir bel küreği ile 3-4 cm kalınlıkta ve 20 cm derinlikte bir toprak dilimi alınır Bu toprak dilimi kibrit kutusu şeklinde yanlardan düzeltilir ve bir kovaya konur

7 Sonra bel küreği ile 20-40 cm derinlikten yine 3-4 cm kalınlıkta bir toprak dilimi alınır Bu da kibrit kutusu gibi düzeltilir ve ayrı bir kovaya konur

8 Bu işlem diğer çukurlarda da yapılır Aynı derinlikten alınan örnekler bir kapta toplanır Yani 0-20 cm derinlikten alınanlar bir kapta, 20-40 cm derinliklerden alınanlar ayrı bir kapta toplanır

9 Toprakların içindeki taş parçaları atılır ve kovalardaki topraklar iyice karıştırılır

10 Her karışımdan yaklaşık 1 kg toprak alınarak naylon torbalara konur

11 Bir kağıda kurşun kalemle bahçe sahibinin adı, soyadı; toprak örneğinin alındığı yer ve toprak örneğinin hangi tarihte alındığı yazılarak naylon torba içine konur ve torbanın ağzı bağlanır

12 Toprak örneği almak üzere seçilen yerlerin gübre yığınlarına, çalı çırpının yakıldığı yerlere ve tümsek ve çukur yerlere rastlamamasına dikkat edilmelidirBirim alandan kaliteli ve fazla ürün alabilmek; toprağın iyi hazırlanması, gübrelenmesi, sulanması, yüksek verimli çeşitlerin ekilmesi veya dikilmesi gibi tarım tekniklerinin uygulanması ile mümkün olmaktadır.
Kaliteli ve yüksek verim elde etmek amacıyla yapılacak gübrelemede, gübreleme işleminin yeterli ve dengeli yapılması önemli bir konudur.
• Hangi Bitkiye?
• Ne Zaman?
• Ne Kadar?
• Nasıl ve Ne Şekilde?
Soruları önem kazanmaktadır.Soruların doğru cevapları ise toprak ve yaprak analiz raporları ile netleşmektedir.
Gübreleme programına yeni başlayacak üreticiler, ilk olarak gübre kayıt defteri tutarak işe başlamalıdırlar.
Doğru zamanda, doğru dozda, doğru şekilde ve doğru gübrelerin doğru bitkiye verilmesi ile gübreleme programından azami fayda sağlanarak, sonuçta üretici, topraklarımız, ülke ekonomisi ve doğal yaşam kazanmış olacaktır.
Amaçlarımıza ulaşmanın ilk adımı toprak ve yaprak analizi yaptırmaktır.

NE ZAMAN TOPRAK ÖRNEĞİ ALMALIYIZ?
Toprak örnekleri, meyve bahçeleri ve bağlarda yaprak örneklerinin alındığı tarihte alınmalıdır. Tarla bitkileri, sera sebzeleri ve süs bitkilerinde ise ekim ve dikimden 1 ay önce alınmalıdır.

• Tarlanın kenarından,
• Gübrelenmiş tarladan,
• Gübre yığını olan yerlerden,
• Çukur ve tümsek noktalardan,
• Hayvan yatmış ve harman yerlerinden,
• Su birikintisi olan yerlerden,
• Damla sulama damlalıklarının geçtiği yerlerden,
• Atık ve kalıntıların atıldığı yerlerden,

TOPRAK ÖRNEĞİ ALINMAZ !!!

Toprağa Verilecek Gübre Miktarını Tespit Etmek Amacıyla Toprak Örneği Nasıl Alınır?
Toprak analizlerinden umulan yararın sağlanabilmesi için toprak örneklerinin doğru alınması birinci koşuldur. Doğru alınmayan toprak örneğinin analizi ile ortaya çıkan sonuçların uygulanması emek, gübre ve ürün kaybına neden olmaktadır.
TOPRAK ÖRNEKLERİNİ KONU UZMANLARINA ALDIRINIZ !!!

Toprak örneği, araziyi en iyi şekilde temsil etmelidir. Arazi bir örnek değilse farklı parçaların sınırları tespit edilmeli ve her farklı arazi kendi içinde temsil edilecek şekilde, ayrı ayrı örnekler alınmalı ve tahlilleri ayrı yaptırılmalıdır.
Arazinin farklılığının tespitindeki önemli kriterler; toprağın rengi, eğim, toprak yapısı, verim şeklinde sıralanabilir.
Toprak örneği alma sırasında arazide; toprak burgusu, toprak sondası, bel veya kürek, örnekler kaç farklı noktadan alınacak ise, o kadar sayıda torba ve etiket bulundurulmalıdır.
Arazinin büyüklüğüne ve şekline uygun olarak 8-10 noktadan hatlar üzerinde zikzaklar çizerek toprak örneği alınmalıdır.
Örnek alınacak noktalar kalıntılardan temizlenerek “ V ” şeklinde 30 cm derinlikte çukur açılır.Çukurun bir yüzeyi düzeltilir.Düzeltilen yüzeyden 3-4 cm kalınlıkta bir toprak dilimi alınır.
Arazi büyüklüğüne göre farklı noktalardan alınan toprak örnekleri temiz, gölge bir yerde karıştırılır.Taş ve bitki artıklarından temizlenen 1-1,5 kg kadar toprak örneği torbaya konarak;
Arazi sahibinin adı soyadı, adresi, tarih, bitki çeşidi, analiz çeşidi, mevkii, derinliği ( cm ), parseller ile ilgili bilgi formları doldurulmalıdır.
Rutin toprak analizi için 0-30cm derinlik yeterli olurken, 3-4 yılda yaptırılan analizlerde daha derinden (0-30, 30-60, 60-90, 90-120 cm) toprak örnekleri alınarak analiz yaptırılmalıdır.

• Meyve bahçelerinden toprak örnekleri ağacın taç iz düşümünden alınmalıdır.
• Yeni bağ tesisi için toprak örneği 0-30, 30-60, 60-90 cm’den alınmalıdır.
• Yeni meyve bahçesi tesisi için;0-30, 30-60, 60-90, 90-120 cm derinliklerden alınmalıdır.
Toprak tahlili sonucunda verilecek gübre miktarları bitki türüne göre tespit edilir. Gübreleme programı yapılarak hangi gübre ne kadar, ne zaman ve nasıl yapılacak, üreticilere reçete halinde verilir. Analiz sonucunda toprağın fiziksel ve kimyasal özellikleri belirlenir.

Bitkiler tarafından en fazla gereksinim duyulan makro besin elementleri; Azot (N), Fosfor (P), Potasyum (K)’dur.
Makro besin elementlerinden;
Azot (N), bitkilerin gelişiminde rol oynar, yaprak ve gövde oluşumunu kolaylaştırır.
Fosfor (P), Bitkilerin çiçek meyve oluşumunda ve kök gelişiminde önemlidir.
Potasyum (K), verim ve kalitede etkilidir. Meyvenin tat, aroma, renk yönünden gelişmesine katkıda bulunur.
Yapılan analiz sonuçlarına göre topraklarımızın çoğunda kireç ve pH değerlerinin çok yüksek olduğu görülmektedir. Bu nedenle bitkilerin topraktan bitki besin elementlerini yeterince alamadıkları görülmektedir.
Bu nedenle toprak analizleri yanında, yaprak analizlerinin de yapılması gereklidir.
Yaprak analizi yaptırmamızın amacı, yeterli olan bitki besin elementlerinin bitki tarafından alınabiliyor mu sorusuna cevap bulabilmektir.

Bizim tavsiyemiz:

Her bir numune için rapor iki bölümden oluşmaktadır uygun doğurganlık düzeyi elde etmek için toprak analizi ve öneriler temel toprak analizi normal olarak şunlarlardan oluşur:

 Toplam Değişim Kapasitesi (Tdk) Toprak pH Organik Madde (Humuslu yüzde Azot (N) salınan)

olarak kolloidal humus Fosfat, Sülfat (elemental sülfür cinsinden) (P205) Olsen değeri (pH 7.5 üstünde Doygunluk : Kalsiyum, Magnezyum, Potasyum, Sodyum,

Diğer bazlar: hidrojen, kalsiyum, Magnezyum ,Potasyum ve sodyum düzeyleri kg / dönüm
 Elementler :Çinko -Bakır -Manganez- Demir -Bor


TOPRAK ANALİZİ KOŞULLARI

Toprak pH

Toprağın pH'ı, aktif toprak asitlik veya bazlık derecesini ölçer. 7.0 pH nötrdür. 7.0 'dan daha düşük değerler asit, daha yüksek değerler alkalinlidir. Genellikle mineral topraklar için en çok arzu edilen pH aralığı 5,5-7,0, 6.0 ve organik topraklar için 5.0. Toprağın pH değeri yetiştirilmeye ürün için en çok arzu edilen pH aralığı sağlanmalıdır.


Tampon pH

Bu asit topraklarda büyümüş olması bitki için istenilen pH getirmek için uygulanan ve kireç miktarını belirlemek için kullanılan bir endeks değeri. Düşük tamponlu pH, yüksek kireç ihtiyacı olduğunu gösterir.
Fosfor

Bu Test bitkideki fosforu ölçer. Optimum düzeyde mahsul, verim ve toprak koşullarına göre değişir, ancak çoğu tarla bitkileri için en iyi derece orta düzeydir. PH 7.3 üstünde olan zeminler için sodyum bikarbonat kullanılabilir.
Potasyum

Bu test, bitkilerdeki potasyumu ölçer. Optimum seviyede kırpma, verimi, toprak tipi, toprağın fiziksel durumu, ve diğer toprak ile ilgili faktörler ile potasyum seviyesi değişecektir. Genellikle yüksek potasyum seviyeleri yüksek kil ve organik madde ve düşük kumlu topraklarda, karşı organik madde topraklarda ihtiyaç vardır. Açık renkli, kaba dokulu topraklar için optimum düzeyde, 90 ila 125 ppm (180-250 kg / ac) arasında değişebilir. 125 - 200 ppm (250-400 kg / ac) arasında değişen koyu renkli ağır bünyeli topraklara belirtilen değer düzeyleri üzerinde potasyuma gerek duyabilir.
Kalsiyum

Uygulama kireçleme ve kırpma Öncelikle toprak tipi, drenaj, toprak içinde bulunan kalsiyum seviyelerini etkiler. Kalsiyum, toprağın pH ile yakından ilişkilidir. Toprağın pH değeri yeterli ise kalsiyum eksiklikleri nadir olarak görülür. Kalsiyum seviyesi toprak tipine göre değişir, ancak optimum aralıkları normal olarak% 65 -% 75 katyon doygunluğu arasındadır.
Magnezyum

Topraktaki kalsiyum düzeyleri etkileyen faktörler, magnezyum eksiklikleri daha yaygın dışında aynı zamanda magnezyum düzeylerinide etkiler. Yeterli magnezyum düzeyleri, 30 - 70 ppm (60 ila 140 kg / ac) arasında değişmektedir. Magnezyum katyon doygunluğu% 10 ila% 15 olmalıdır.
Kükürt

Topraktaki bu test sülfat-sülfürü ölçer. Bu, çoğu bitkilerde tercih edilen ve kolayca kullanılabilir bir testir.Toprak test seviyeleri optimum aralığı sağlanmalıdır. Kükürt toprak testi yorumlama ve kırpma tepkisi tahmin, organik madde miktarı, toprak yapısı ve drenaj da dahil olmak üzere diğer toprak faktörleri dikkate alınması önemlidir.

Bor

Kolayca çözünür bor, topraktan elde edilir. Bor yeterli yağış miktarı ile organik madde düşük kumlu topraklarda, büyük olasılıkla yetersiz olacaktır. Toprağın pH'ı, organik madde düzeyi ve doku bor testi yanı sıra bitki yetiştirilebilir durumu dikkate alınmalıdır.
Bakır

Bakır en düşük organik madde olan kumlu topraklarda, ya da organik topraklar üzerinde eksik olması muhtemeldir. Yetişen bitki, toprak yapısı ve organik madde, bakır testleri yapılırken dikkate alınmalıdır.Optimum orta bir derece muhafaza edilmelidir.
Demir

Toprak pH demir testleri yorumlarken çok önemli bir faktördür. Buna ek olarak, ekinler büyük bir demir eksikliği duyarlılığı değişir. Normalde topraklar için orta düzeyde yeterli olacaktır. Demir gerekiyorsa en iyi uygulanan test yapraktan olacaktır.
Manganez Toprak

pH manganez test seviyeleri yorumlama özellikle önemlidir. Buna ek olarak, toprak organik madde, bitki ve verim düzeyleri dikkate alınmalıdır.

Çinko

Çinko testi yorumlarken dikkate alınması gereken diğer faktörler, mevcut fosfor, pH ve ekin ve verim düzeyi içerir. Çinko mahsuller için, toprak testi seviyesi optimum olmalıdır.

Sodyum

Sodyum önemli bir bitki besini değildir ama genellikle toprağın fiziksel durumu üzerinde etkisi ışığında kabul edilir. Değiştirilebilir sodyum yüksek Topraklar toprak gelişmeye olumsuz fiziksel ve kimyasal durumlara neden olabilir. Bu koşullar, bitki büyümesini engelleyebilir.

Çözünen Tuzlar

Çeşitli tuzlar Aşırı konsantrasyon topraklarda gelişebilir. Bu doğal bir olay olabilir ya da çeşitli kimyasallar veya endüstriyel atıklar sulama, aşırı gübreleme veya kontaminasyon sonucu olabilir. Yüksek toprak tuz konsantrasyonu bir etkisi bitkiler solgunlaşır ya da ölebilir. 1.0 den daha az mmhos / cm tuzluluk etkisi ihmal edilebilir düzeydedir. 1.0 mmhos / cm 'den daha fazla Okumalar 2.0 mmhos / cm daha fazla tuz bitkileri etkileyebilir.

Organik Madde ve ENR (Tahmini Azot Yayın)

Yüzde organik madde, toprak, bitki ve hayvan kalıntı miktarının bir ölçüsüdür. Toprağın rengi genellikle koyu toprakta organik maddenin yüksek olması ile yakından ilişkilidir. Organik madde, özellikle azot, çoğu gerekli besin olarak hizmet vermektedir. Büyüme mevsimi boyunca, bu rezerv azot bir parçası bakteriyel aktivite yoluyla bitki için uygun hale getirilir. ENR, tüm sezon boyunca çıkacak azot (kg / dönüm) miktarı bir tahmindir. Organik madde seviyesine ek olarak, bu rakam, hava koşullarının yanı sıra toprağın fiziksel koşullar mevsimsel değişim etkileyebilir.

N03-N (nitrat azotu)

Nitrat azotu, nitrat formunda azotun bir ölçüsüdür. Yüksek yağış alan, kumlu toprak türleri ve sıcak kışları olan yerlerde, bu ölçüm, dikim veya yan elbise zamanda dışında sınırlı bir değeri olabilir. Düşük yağış olan bölgelerde, nitrat testi, çok yararlı olabilir.


Katyon Değişim Kapasitesi (CEC)

Katyon değişim kapasitesi, toprak, kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum ve hidrojen gibi diğer pozitif yüklü iyonların tutma yeteneğini ölçer. MSK bir toprak, kil mineralleri ve organik madde mevcut miktarları ve türleri bağımlı. MSK için ortak bir ifade milliequivalents toprak (meq/100g) başına 100 gram. Toprak CEC tarımsal türü zeminler için en az 5 ila 35 meq/100g kadar uzanabilir. Yüksek CEC ile Topraklar genellikle kil ve organik madde daha yüksek seviyede olacaktır. Örneğin, bir siltli kil balçık dokusu ile toprak kumlu topraklarda toprağa göre oldukça yüksek CEC beklenebilir. Yüksek CEC topraklar daha fazla besin tutabilir olsa da, mutlaka daha verimli olduğu anlamına gelmez. Çok iyi bir toprak yönetimine bağlıdır.

Katyon Doygunluk

Katyon doygunluk belirli bir katyon (kalsiyum, magnezyum ve potasyum gibi pozitif yüklü iyon) tarafından işgal CEC oranı ifade eder. Katyonların her biri için yüzde doygunluk genellikle aşağıdaki aralıklar içinde olacaktır:

Kalsiyum:% 40 ila% 80

Magnezyum: yüzde 10 - 40

Potasyum:% 1-5


TOPRAK ARAŞTIRMALARI
TARIMSAL ÜRETİMDE TOPRAK ANALİZİ NİÇİN YAPILIR?
AZOT,FOSFOR VE POTASYUM GÜBRELERİ
TOPRAĞIN OLUŞMASINDAKİ FAKTÖRLER
TOPRAK TÜRLERİ
Toprağın Havalanması ve Kök Büyümesi
Tuzlu ve Alkali Toprakların Islahı
Bitkilerde Besin Noksanlıklarının Nedenleri
Toprak Renkleri